Rože

Skupina proizvajalcev sadja in zelenjave JARINA

Vključitev v podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Namen ukrepa je omogočiti lažje ustanavljanje in delovanje skupin in organizacij proizvajalcev prek dodeljevanja podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega delovanja skupin in organizacij proizvajalcev.

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 9.1 je vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov organizacije ali skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev. Tržiti kmetijske proizvode za sektor, za katerega smo priznani in ostati neprekinjeno priznani za isti sektor kot smo bili priznani ob prijavi na javni razpis.

CILJI
- prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov zahtevam trga,
- skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- doseganje boljše cene proizvodov,
- prepoznavnost na trg,
- boljše načrtovanje proizvodnje in razvoja, zlasti preko načrtovanja in uresničevanja ciljev v okviru poslovnega načrta,
- boljše sodelovanje proizvajalcev pri sprejemanju odločitev,
- večja koncentracija ponudbe in s tem prilagajanje razmeram na trgu, - zniževanje proizvodnih stroškov.

 

Povezava: Evropska komisija, Program razvoja podeželja